ฟริต (Frit) คืออะไร


ฟริต คือ วัตถุดิบที่ใช้เตรียมเคลือบอุณหภูมิต่ำ ทําจากวัตถุดิบที่เป็นพิษหรือวัตถุดิบที่ละลายน้ำได้ นํามาเผาหลอมรวมกับซิลิกา ซึ่งเป็นแก้วทําให้วัตถุดิบที่หลอมตัวเป็นแก้ว มีคุณสมบัติไม่ละลายน้ำ จึงไม่ดูดซึมเข้าทางผิวหนัง ทั้งให้ผลที่เสถียรมากกว่า โดยฟริตจะถูกนํามาบดให้ละเอียดในรูปผงเคลือบสําเร็จรูปก่อนนํามาใช้เป็นน้ำยาเคลือบอุณหภูมิต่ำ ซึ่งนิยมเตรียมจากวัตถุดิบ ตะกั่ว และบอแร็กซ์หรือจากส่วนผสมของท้ังสองอย่างรวมกัน

ฟริตถูกนำมาใช้ในการเตรียมสีและเคลือบที่เผาในอุณหภูมิต่ำ

ในอุตสาหกรรมเซรามิกนำฟริตมาใช้ในการเตรียมเคลือบอุณหภูมิต่ำแทนที่วัตถุดิบตะกั่วซึ่งเป็นพิษและบอแรกซ์ ซึ่งเป็นสารละลายน้ำได้หรือใช้ในการเตรียมสีบนเคลือบ 650-750 °C และใช้ในการเตรียมสีในเคลือบ 1150 - 1250 °C 

ฟริตที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ มีหลายชนิดและหลายอุณหภูมิการเผา โดยประเภทของฟริตที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกแบ่งได้เป็น 4 ประเภทคือ

  1. ฟริตตะกั่ว
  2. ฟริตตะกั่วและโบรอน
  3. ฟริตบอแรกซ์โบโลซิลิเกต ตรงไหนเคลือบใส ไม่มีตะกั่ว
  4. ฟริตโบโทรซิลิเกตรงไหนเคลือบสีขาวทึบ ไม่มีตะกั่ว